PSA en arbocatalogus › Etop

PSA en arbocatalogus

Vele oplossingen voor PSA nu in één arbocatalogus!
Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)
PSA is een steeds belangrijker arbeidsrisico aan het worden. Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim is gerelateerd aan PSA. In 2013 was in bijna 50% van de gevallen een psychische stoornis de oorzaak van arbeidsongeschiktheid (tegen ruim 30% in 1998). Werkgebonden psychische aandoeningen vormen bovendien de meest voorkomende beroepsziekte. PSA is als arbeidsrisico opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. De werkgever is daarom primair verantwoordelijk voor de aanpak hiervan in het bedrijf. Het gaat hierbij om arbeidsrisico’s die werkstress kunnen veroorzaken, zoals werkdruk, agressie/geweld/intimidatie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Andere oorzaken die bijdragen aan PSA zijn bijvoorbeeld een verstoorde balans tussen werk en privé (bijvoorbeeld door mantelzorg of rouwverwerking).

"Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim is gerelateerd aan PSA".

Wet
In Art. 1.3 lid e Arbowet wordt PSA omschreven als "de factoren direct of indirect onderscheid met inbegrip van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk, in de arbeidssituatie die stress teweegbrengen. Stress is een toestand die indien negatief ervaren lichamelijke, psychische of sociale gevolgen heeft".

RI&E
De werkgever is verplicht preventief beschermende maatregelen te treffen (Art 2.15 lid 2 Arbobesluit), een beleid op te stellen en medewerkers voor te lichten over de risico's van PSA waaraan ze worden blootgesteld (Art. 3.2 Arbowet). Om hier invulling aan te geven is een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) noodzakelijk (Art. 2.15 lid 1 Arbobesluit).

In de risico inventarisatie worden, naast alle andere arbeidsrisico's die voorkomen in de organisatie, ook alle thema’s PSA geïnventariseerd en de mate van risico vastgesteld. Voor het uitvoeren van deze inventarisatie zijn verschillende methoden beschikbaar. De risico inventarisatie kan onderdeel uitmaken van een algemene RI&E, tevredenheidonderzoek of periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek. Aan de hand van de resultaten kan besloten worden om een diepgaand onderzoek uit te voeren. Aan de hand van de geïnventariseerde risico’s worden oplossingen gekozen.

De vele oplossingen voor PSA nu in één arbocatalogus samengevoegd.
De Stichting van de Arbeid heeft in één arbocataloguspsa de vele oplossingen voor PSA samengevoegd. (zie www.arbocataloguspsa.nl )/nl/psa-wet-reine/3/

Op deze website selecteert u specifiek voor uw branche, sector of bedrijf oplossingen Psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Met de oplossingen kunt u PSA in uw branche aanpakken.

Veel goede oplossingen PSA zijn al bekend. Het wiel hoeft niet opnieuw te worden uitgevonden. Deze handreiking heeft een aantal van deze oplossingen gebundeld. Hiervoor zijn oplossingen uit circa 20 arbocatalogi bekeken. Ook is informatie uit andere bronnen bekeken. Ter inspiratie kunt u ook via doorlinken een kijkje nemen in deze arbocatalogi en websites.  Nagenoeg al deze oplossingen vrij worden gebruikt binnen uw organisatie of branche.

In het plan van aanpak bij de RI&E wordt aangegeven welke oplossingen en wanneer de oplossingen ingevoerd worden. Gebruik de oplossingen vanuit deze website voor het opstellen van uw plan van aanpak.

Kijk op www.rie.nl  of er voor uw branche een erkende branche RI&E beschikbaar is en gebruik bij voorkeur deze methode.

Belangrijk voor: Arbocoördinatoren; preventiemedewerkers; vertrouwenspersonen en casemanagers.

Goed op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen?

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief