Voorbeeld functieprofiel vertrouwenspersoon › Etop

Voorbeeld functieprofiel vertrouwenspersoon
Taken van de Vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag  Taken van de VPO: ondersteuning medewerkers en advies naar organisatie
De meeste organisaties kunnen de taak van hun VPO zelf bepalen. 
Bij voorkeur wordt de taak zo ingevuld dat er niet enkel een taak is naar medewerkers met klachten over ongewenst gedrag, maar dat de VPO ook de mogelijkheid heeft mee te beinvloeden dat ongewenst gedrag waar mogelijk voorkomen wordt. 'Gevraagd en ongevraagd'  advies.

"De vertrouwenspersoon onderneemt bij klachten van medewerkers geen actie zonder uitdrukkelijke toestemming van deze medewerker".

VPO voor 'klagers' maar ook voor 'aangeklaagden De VPO is ter beschikking van medewerkers met klachten, maar ook voor medewerkers waarover geklaagd wordt.  In één zaak kunnen beide rollen echter niet gecombineerd worden. De taken die hier onder voor medewerkers genoemd worden die een klacht ervaren zijn allemaal van toepassing op wanneer aangeklaagde een beroep op de VPO doet. De Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen stelt de volgende taken voor: 

VPO begeleidt en ondersteunt medewerkers bij behandeling van klachten op het terrein van  ongewenste omgangsvormen door:

 • Zelfstandig op te treden als aanspreekpunt voor alle medewerkers die een klacht hebben op het gebied van ongewenste omgangsvormen.
 • Zelfstandig zorg te dragen voor de eerste opvang van de slachtoffers van ongewenste omgangsvormen.
 • Samen met klaagster/klager te zoeken naar oplossingen en na te gaan of oplossingen in de informele sfeer tot de mogelijkheden behoren.
 • Te onderzoeken of bemiddeling de geëigende weg is voor een oplossing.
 • Zorg te dragen voor de opvang van slachtoffers van ongewenste omgangsvormen en verantwoordelijkheid dragen voor de begeleiding, ondersteuning en advisering van hen en andere betrokkenen, alsmede het bewaken dat adequate nazorg verleend wordt en/of het zelf verlenen van adequate nazorg.
 • Het verstrekken van informatie en advies over de mogelijk te volgen procedures, naast de interne klachtenprocedure ook de strafrechtelijke of de civielrechtelijke procedure en consequenties daarvan te bespreken.
 • Indien nodig te verwijzen naar (in)formele daarvoor in aanmerking komende (hulpverlenings)instanties en klaagster/klager te ondersteunen bij het inschakelen van deze instanties, hieronder vallen ook de politie en de officier van justitie.
 • Zelfstandig beheren en bewaken van een systeem voor registratie van binnengekomen klachten.
 • De klachten te registreren, verwerken, analyseren en interpreteren tot management informatie.

VPO draagt zorg voor activiteiten gericht op het voorkomen van ongewenste omgangvormen, levert een bijdrage aan de optimalisering van de kwaliteit van de veiligheid van de individuele medewerker en aan het bewustwordingsproces betreffende ongewenste omgangsvormen door:

 • Het verzorgen van lezingen en presentaties over ongewenst omgangsvormen.
 • Het (doen) ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal.
 • Het beoordelen van door anderen ontwikkelde producten.
 • Het evalueren, analyseren en kennisnemen van de wettelijke en andere ontwikkelingen op het vakgebied.
 • Het inschakelen van externe opleidingsinstituten.
 • Jaarlijks te rapporteren aan het bevoegd gezag en medezeggen-schapsorganen ten aanzien van ongewenste omgangsvormen.
 • Een bijdrage te leveren aan de jaarlijkse rapportage rondom Arbo verslaglegging.
 • Het gevraagd en ongevraagd geven van advies.

VPO bewaakt en draagt zorg voor het actueel houden van het te voeren beleid (preventie ongewenste omgangsvormen) door: 

 • Het toezien op de uitvoering van het beleid op het gebied van ongewenst omgangsvormen.
 • Het ontwikkelen van procedures, richtlijnen e.d. voor de organisatie op het gebied van ongewenste omgangsvormen.
 • Het zelfstandig beheren van een budget.
 • Het evalueren van de effecten, het vaststellen van de knelpunten en het doen van voorstellen voor nieuw c.q. aan te passen beleid inzake ongewenste omgangsvormen.
 • Het adviseren bij het formuleren en/of bijstellen van het beleid op het gebied van ongewenste omgangsvormen.

De indeling van de LVV sluit aan bij het de indeling die op de website arboportaal genoemd wordt

Goed op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen?

Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief