Kennisnetwerk werkplekonderzoekers › Etop

Kennisnetwerk werkplekonderzoekers

Kennisnetwerk werkplekonderzoekers

Etop stimuleert door opleiding en intervisie de kwaliteit van werkplekonderzoeken. Binnen het kennisnetwerk werkplekonderzoek vindt u adviseurs die bij Etop de vakopleiding werkplekonderzoek hebben gevolgd en hiervoor het (PBNA) diploma hebben behaald.

De adviseurs voldoen aan de criteria voor kennis en inzicht die helder geformuleerd zijn.

De deelnemers aan het netwerk zijn up-to-date geïnformeerd over het thema werkplekonderzoek en hebben jaarlijks intervisie op hun werkwijze door intercollegiale toetsing onder toezicht van een docent.
Als naast de bedrijfsgegevens ook Email en telefoonnummervermelding is vermeld, dan is de adviseur als zelfstandige te benaderen voor de uitvoering van werkplekonderzoeken.

Naast kennis en inzicht hebben de leden van het netwerk zich geconformeerd aan gedragsregels. Deze regels hebben tot doel om de professionaliteit en integriteit van de adviseur te garanderen. Als u van mening bent dat een lid van het netwerk zich niet aan deze regels houdt kunt u dit melden via info@etop.nl. Wij zullen u klacht dan in behandeling nemen.

criteria

De deelnemers die het examen van de Werkplekadviseur vakopleiding met goed gevolg hebben afgesloten beschikken in voldoende mate over kennis en inzicht en vaardigheden op de volgende onderwerpen/gebieden:

Wettelijk kader werkplekken
-  Arbowetgeving, structuur en belangrijkste wettelijke eisen die voortkomen uit deze wetgeving met betrekking tot werkplekinrichting en fysieke belasting
-  De toetsingscriteria van de Arbeidsinspectie t.a.v. werkplekken en fysieke belasting
-  De richtlijnen die de wetgeving meegeeft ten aanzien van de werkomgeving

Fysieke belasting
-  Het herkennen van de verschillende vormen van fysieke belasting
-  Beoordelen van de werkhouding en de graden van beweging
-  Herkennen van de risico’s ten aanzien van fysieke belasting
-  Opzetten van een risico inventarisatie fysieke belasting
-  Geven van onderbouwde adviezen en aanbevelingen om de fysieke belasting of  werkomgeving te verbeteren

Werkplekergonomie
-   Definitie van het begrip werkplekonderzoek, preventief en curatief.
-   Herkennen van de structuur van het werkplekonderzoek (protocol)
-   Het op adequate wijze informeren en adviseren van medewerkers over instelling,
ordening en werkwijze op de beeldschermwerkplek
-   Uitvoeren van een preventief werkplekonderzoek
-   Uitvoeren van een curatief werkplekonderzoek
-   Adviseren ten aanzien van inrichting en ordening
-   Kennis van de meest gebruikte ergonomische hulpmiddelen en de toepassing daarvan
-   Inschatten wanneer specifieke deskundigheid ingeschakeld dient te worden
-   Rapporteren en verslagleggen op doelmatige wijze

Omgevingsfactoren
-  Basis verlichtingstheorie
-  Meten van de verlichtingssterkte
-  Herkennen van de wettelijke grenswaarde
-  Basis klimaattheorie
-  Meten van Temperatuur, luchtvochtigheid en CO2
-  Inschatten van de ventilatie
-  Herkennen van de meest voorkomende klachten door het klimaat

Gedragsregels

De deelnemer aan het kennisnetwerk werkplekonderzoek heeft aantoonbaar kennis en vaardigheden ontwikkeld om werkplekonderzoeken op professionele wijze te kunnen uitvoeren. In de dienstverlening onderhoud de adviseur van het kennisnetwerk deze kennis en vaardigheden actief en laat hij zijn werkwijze (intercollegiaal) toetsen.
Als lid van het kennisnetwerk werkplekonderzoek handel ik bij de uitoefening van mijn advieswerk naar de inhoud en geest van de gedragregels. Voor alle leden van het kennisnetwerk hebben deze gedragsregels een bindende kracht.

1. Richting mijn cliënt ben ik eerlijk en open in mijn relatie en richt ik mij op duurzame dienstverlening.
2. Ik maak tijdens de uitvoering van werkzaamheden geen misbruik van mijn deskundigheid of positie.
3. Ik verplicht mij tot geheimhouding van dat wat mij bij de uitoefening van mijn werk ter kennis komt en als vertrouwelijk is aan te merken, voor zover daar geen nadere afspraken over zijn gemaakt.
4. Ik stimuleer een open communicatie over alle aspecten van de dienstverlening.
5. Ik geef rekenschap van mijn handelen op een voor alle belanghebbenden heldere wijze.
6. Ik geef eerlijk en volledig inzicht in mijn kwalificaties en beperkingen ten aanzien van mijn handelen.
7. Ik ontwikkel mijn professionele deskundigheid en blijf op de hoogte van de recente ontwikkelingen op mijn vakgebied.
8. Mijn relatie met collega’s kenmerkt zich door respect en bereidheid tot uitwisseling van kennis.
9. Ik handel op basis van weten en kunnen (eerlijkheid).
10. Ik doe alleen dat wat ik op basis van mijn eigen en professionele normen en waarden kan verantwoorden.
11. Ik probeer door middel van mijn interventie de situatie voor opdrachtgever en cliënt te verbeteren.
12. Ik ontvang geen beloning of provisies ten aanzien van middelen die ik adviseer.  Mijn adviezen worden niet beïnvloed door de beloningsstructuur.
Naam: 
Bedrijf: 
Datum:  
Handtekening deelnemer:


Toelichting op de gedragsregels
1. Richting mijn cliënt ben ik eerlijk en open in mijn relatie en richt ik mij op duurzame dienstverlening.
Eerlijk en open heeft betrekking op de overeengekomen opdracht en inspanningen, de prijs van de diensten, het vermogen om een opdracht naar beste kunnen uit te voeren..
Duurzame dienstverlening heeft betrekking op het nastreven van een goede relatie  met de opdrachtgever, het nakomen  van afspraken, het goede gedrag van de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van een opdracht.
2. Ik maak tijdens de uitvoering van werkzaamheden geen misbruik van mijn deskundigheid of positie.
De adviseur begrijpt dat deze wordt ingehuurd voor het geven van advies. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het wel dan niet  opvolgen van de adviezen. De adviseur stelt zich onafhankelijk en integer op binnen de relatie.
3. Ik verplicht mij tot geheimhouding van dat wat mij bij de uitoefening van mijn werk ter kennis komt en als vertrouwelijk is aan te merken, voor zover daar geen nadere afspraken over zijn gemaakt.
Zowel opdrachtgever als een medewerker kan informatie geven met de mededeling dat deze informatie niet direct bedoeld is voor andere partijen, dus vertrouwelijk van aard zijn. De adviseur begrijpt het belang van vertrouwelijke informatie en gebruikt deze niet in de verslaglegging of communicatie. Privacy wordt gerespecteerd waar dit redelijkerwijs van toepassing kan zijn.
4. Ik stimuleer een open communicatie over alle aspecten van de dienstverlening.
Bij dit punt vervult de adviseur een actieve rol; hij informeert over dat wat voor de opdrachtgever relevant is om te weten.
5. Ik geef rekenschap van mijn handelen op een voor alle belanghebbenden heldere wijze.
De adviseur heeft een gestructureerde werkwijze en onderbouwt zijn adviezen op heldere en logische wijze. Hierbij hanteert  de adviseur het principe dat  adviezen inzichtelijk zijn door middel van een rapportage of uitleg, al naar gelang overeengekomen.
6. Ik geef eerlijk en volledig inzicht in mijn kwalificaties en beperkingen ten aanzien van mijn handelen.
In deze bepaling wordt aangegeven dat de adviseur doet wat hij kan, niet meer/niet minder. Mocht een opdracht te complex zijn dan geeft de adviseur dit aan. Mogelijk schakelt de adviseur extra deskundigheid in om de opdracht te kunnen uitvoeren, dit in overleg met de opdrachtgever.
7. Ik ontwikkel mijn professionele deskundigheid en blijf op de hoogte van de recente ontwikkelingen op mijn vakgebied.
De adviseur is op de hoogte van ‘de stand der techniek’ en volgt jaarlijks een bij- of nascholing op het thema werkplekonderzoek. Deelnemers van het netwerk hebben een gecombineerde dag intervisie/bij- nascholing in het pakket, 1 maal per jaar.
8. Mijn relatie met collega’s kenmerkt zich door respect en bereidheid tot uitwisseling van kennis.
De adviseur is collegiaal in zijn contacten met mede adviseurs en stelt zich open voor overleg in informatie. Binnen het netwerk geven deelnemers van het netwerk elkaar feedback op de werkwijze en kwaliteit van het werk. Deelnemers verklaren zich hiervoor open te stellen en een actieve bijdrage te leveren op dit vlak.
9. Ik handel op basis van weten en kunnen (eerlijkheid).
In deze paragraaf wordt expliciet aangegeven (naast punt 6) dat het handelen van de adviseur onderbouwt is door kennis en vaardigheden. Het betekent ook dat er geen emotionele adviesvorming ontstaat (toegeven aan dwingende meningen, dubbele agenda’s etc.).
10. Ik doe alleen dat wat ik op basis van mijn eigen en professionele normen en waarden kan verantwoorden.
De adviseur realiseert zich wat de gevolgen zijn van zijn werk en de manier waarop adviezen tot stand komen zijn  ondubbelzinnig en passen bij de aard en omvang van de opdracht. In engere zin gaat het hier ook om zaken als ‘schoenmaker hou je bij de leest’ , ‘niet dieper gaan dan je kan’, ‘niet oordelen over zaken die niet onderzocht zijn’.
11. Ik probeer door middel van mijn interventie de situatie voor opdrachtgever en cliënt te verbeteren.
De bijdrage dient constructief van aard te zijn. Verbeteren is hier niet bedoeld in de zin van ‘gelijk geven’ of dat doen wat partijen vragen. Het kan betekenen dat de adviseur op grond van onderzoek onduidelijkheid wegneemt en ‘opmerkelijk gedrag’ benoemd.  Concreet kan het bijvoorbeeld gaan om:
- het niet zien van een relatie tussen werk en klachten
- het lange tijd ervaren van lichamelijke klachten maar geen medisch onderzoek laten instellen
- langdurige medische behandelingen zonder effect op lange termijn
12. Ik ontvang geen beloning of provisies ten aanzien van middelen die ik adviseer.  Mijn adviezen worden niet beïnvloed door de beloningsstructuur.
De aanbevelingen voor middelen wordt op geen enkele wijze gestuurd door een beloning die samenhangt met de aanschaf van deze middelen. Adviezen komen onpartijdig en integer tot stand.

Lijst deelnemers

Mevrouw K. (Katrien) de Graaf Eigenaar bedrijf voor Stoelmassage, werkplekadviseur Ergoprofs
Overschiestraat 186e
1062 XK Amsterdam
06-24753811
info@ergoprofs.nl
www.ergoprofs.nl    

Mevrouw J. (Jantine) van Hardeveld Werkplekadviseur Hardeveld Werkplek- & Projectinrichting
0318-540840
info@goedewerkhouding.nl
www.goedewerkhouding.nl
   
De heer M. (Mark) Langeveld Facilitair medewerker en werkplekadviseur Vereniging VNO-NCW en MKB Nederland
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag
06-54742744
langeveld@vnoncw-mkb.nl

De heer P.W.C. (Pieter) Franken Medewerker KAM Intos
De Groote Heeze 41
6598 AV Heijen
pieterf@intosgennep.nl

De heer M. (Martijn) Reijman Hinze Projectinrichter, werkplekadviseur MRHK
075-2023182
06-81867221
martijn@mrhk.nl

Mevrouw L. (Liesbeth) van Zadelhoff Ergotherapeut Ergotherapiepraktijk Woerden
06-13306490
lvanzadelhoff@epwoerden.nl
www.ergotherapiepraktijkwoerden.nl
Werkgebied: Midden Nederland

Mevrouw H. (Helga) Braamskamp-Bentvelzen
helga.braamskamp-bentvelzen@provincie-utrecht.nl
Provincie Utrecht

De heer W. (Wim) Janssen
wjanssen@derbg.nl
Regionale Belasting Groep