rie toetsen of keuren

De goedgekeurde RIE...een hardnekkig misverstand! 

7 augustus

De vraag komt regelmatig voorbij: Wanneer is een Rie goedgekeurd? We hebben deze laten  uitvoeren door een arbodienst, volstaat dat en is ie daarmee automatisch goedgekeurd als je de maatregelsuggesties 1-op-1  overneemt? 

Het antwoord is verwarrend omdat de vraag of de RIE goedgekeurd is betrekking heeft op de RIE als instrument. Met andere woorden, is het instrument dat gehanteerd is in orde voor ons  bedrijf. Dit wordt meestal niet bedoeld met deze vraag, zo ook niet in het voorbeeld zoals hier aangehaald. Een paar feiten:

- Een RIE wordt niet gekeurd, maar getoetst. Toetsing houdt in dat er gekeken wordt of het RIE proces goed is doorlopen. Er worden bij dit proces drie vragen beatwoord: Is de RIE volledig (komen alle risico's voldoende aan bod?), betrouwbaar (klopt het wat daar staat als constateringen?) en actueel (geeft deze de toestand weer zoals het nu is?). 

-Als de RIE getoetst is wil dit niet zeggen dat alles op orde is binnen het bedrijf. Het kan goed mogelijk zijn dat er misstanden worden geconstateerd. 

- De opstellers van de RIE doen  veelal suggesties om knelpunten op te lossen in de vorm van maatregelen. De  vraag is dan steeds of deze maatregel afdoende is om het geconstateerde risico op te heffen tot aanvaardbaar niveau. Het bedrijf blijft zelf verantwoordelijk voor de maatregelen die ze wel dan niet nemen.. 

- Toetsing van de RIE kan door een gecertificeerd kerndeskundige. We kennen er vier in Nederland: De Hoger Veiligheidskundige, De arbeidshygiënist, de A&O deskundige en de bedrijfsarts. Ze moeten niet alleen de opleiding hebben, maar ook hun vaardigheden onderhouden door intervisie, werkervaring en bij- en nascholing. Hiertoe zijn ze terug te vinden in een certificeringsregister op beroep. 

Met een getoetste RIE voldoe je dus aan een systeemverplichting. Het is geen vrijbrief waarmee alles in orde is en het bedrijf gevrijwaard is van aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid. Wel weet je als bedrijf (als de toetsing goed is gedaan) waar je aan toe bent.  

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief