Register Etop Arboacademie › Etop

Register Etop Arboacademie

Termen als geregistreerd, gecertificeerd, geaccrediteerd of wettelijk erkend passeren vaak de revue. De eerste vraag is waarop de erkenning betrekking heeft: op de organiserende instelling of de opleiding?

De organisatie die een opleiding aanbiedt, kan verschillende erkenningen hebben. Als een aanbieder een erkende opleider is, staat deze ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Etop is een erkend opleidings- en adviesbureau. Binnen de erkende opleiders zijn er verschillen in doelgroep. Etop is vanaf 2000 een particuliere opleider. Je kunt bijvoorbeeld ook een universiteit zijn. De kwaliteit van de opleider kan tot uiting komen in een keurmerk. Etop heeft een Cedeo-erkenning.

Cursus geeft recht op certificaat
Ná afloop van een training/cursus ontvang je als deelnemer een certificaat of bewijs van deelname (Etop hanteert: minstens 80% van de lestijd aanwezigheid). Dit zegt verder niets over wat een deelnemer kan of geleerd heeft!

Accreditatie
Aangeboden opleidingen kúnnen worden beoordeeld door belangenverenigingen of andere auditerende instellingen. Deze instellingen, zoals Hobeon, Kwaliteitsregister paramedici en SKO beoordelen of een cursus van meerwaarde is voor de beroepsgroep. Zij kennen dan accreditatiepunten (of persoonlijke educatie) toe. Etop heeft voor verschillende beroepsgroepen geaccrediteerde cursussen (aantal toegekende punten is afhankelijk van uren en relevantie).

Felbegeerd diploma (bij toetsing)
Een aanbieder van een opleiding kan een diploma verstrekken als een deelnemer deze met goed gevolg heeft afgesloten. Dan is er een toetsing geweest. Een diploma geeft aan dat je de zogenaamde eindtermen van deze opleiding in voldoende mate beheerst. Etop heeft bewust gekozen om de toetsing van de vakopleidingen uit te besteden aan de erkende examinerende instantie PBNA.

Registratie openbaar
Een opleiding kan leiden tot certificering of registratie. Echter, wie registreert nu wat? Etop heeft een eigen register van cursisten die een vakopleiding met diploma hebben afgerond en daarna bijscholing hebben gevolgd. 

Een pdf met namen kan gedownload worden.